Rapporter

Landsdækkende, større rapporter

Socialforskningsinstituttet (SFI) - nu Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (under navnet VIVE) - er et statsligt, uafhængigt forskningscenter. VIVE’s forskning er samfundsrelevant og anvendelsesorienteret. Der foretages løbende diverse udredninger, gennemføres analyser og rådgives på hele det sociale område i Danmark.
På høreområdet er der de senere år foretaget to store og væsentlige undersøgelser, henholdsvis ”Når hørelsen svigter” (2003) og "Uhørt" (2006).

”Når hørelsen svigter”

- Om konsekvenserne af hørenedsættelse i arbejdslivet, uddannelsessystemet og for den personlige velfærd.

SFI skriver om rapporten:
"Problemer med nedsat hørelse beskrives ofte som en ’skjult’ folkesygdom.
Men hvad vil det sige at have nedsat hørelse?
Hørehæmmede klarer sig udmærket på arbejdsmarkedet. Men hørehæmmede har sværere ved at finde og fastholde et arbejde end resten af befolkningen, og oplever en lavere grad af kollegial og ledelsesmæssig støtte end deres normalthørende kolleger. På grund af problemerne med hørelsen oplever hørehæmmede under uddannelse også problemer med at få et tilfredsstillende udbytte af uddannelsesforløbet. Livet med nedsat hørelse har desuden konsekvenser for hørehæmmedes personlige velbefindende.
I en skandinavisk sammenhæng er rapporten her den første systematiske analyse af konsekvenserne af at leve med nedsat hørelse.
Undersøgelsen baserer sig på spørgeskemainterview med knap 1.600 høreapparatbrugere i Århus og Storstrøms amt og kvalitative interview med 17 hørehæmmede personer."

Undersøgelsen viste desuden, at hver 6. voksne dansker har høreproblemer i en sådan grad, at det påvirker kommunikationen, hvis der er mere end en samtalepartner.
Rapporten kan downloades ved at klikke her

”Uhørt ”
Betydningen af nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsliv
SFI skriver om rapporten:
"En væsentlig del af den danske befolkning får på et tidspunkt problemer med hørelsen. Nedsat hørelse kan gøre kommunikation sværere og dermed føre til social isolation og marginalisering fra arbejdsmarkedet. Og det kan have ganske store samfundsmæssige omkostninger.
Denne rapport sammenholder de 50-64-åriges oplevelse af deres arbejdsliv, deres egen vurdering af deres hørelse og en klinisk måling af den. Det viser sig, at personer med høreproblemer har en forringet oplevelse af deres arbejdsliv i forhold til normalt hørende - og at det kan være afgørende for, om de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen."

Undersøgelsen viste desuden, at høreproblemer presser folk ud af arbejdsmarkedet, og at dette hvert år koster det danske samfund op mod 2,7 mia. kr. i tabt arbejdsproduktion.
Rapporten kan bestilles eller downloades ved at klikke her

...

Casa - Center for Alternativt Samfundsanalyse - er et uafhængigt tværfagligt analysecenter. Høreforeningen bad for nogle år siden Casa kigge nærmere på brugernes holdning til den danske høreomsorg. I januar 2007 kom resultatet af undersøgelsen:

”Høreomsorgen i Danmark”
Vurderinger og holdninger blandt personer med høretabDenne side er en del af www.vejenrundt.dk