Det offentlige

Introduktion

I Danmark har vi et socialt system, hvor alle borgere har mulighed for at få gratis lægehjælp og hospitalsophold. Ligeledes har alle bosat i Danmark ret til behandling af høreproblemer samt gratis høreapparater.

Behandling af høreproblemer og høretab er samlet i det, der kaldes den offentlige høreomsorg - og består af en lang række tilbud, hvor nogle er placeret regionalt, andre kommunalt.

Høreomsorgens ’kerne’ er de audiologiske afdelinger, som de fleste steder er placeret på de store hospitaler i de enkelte regioner. Navnet på disse afdelinger kan både være høreklinik og/eller audiologisk afdeling. I nogle regioner er der til aflastning tilknyttet puljeklinikker - læs mere her

Rundt om i kommunerne findes desuden en række kommunikationscentre, hvor hørepædagoger, hørekonsulenter og andre undervisere varetager tilbud om rådgivning og specialundervisning. Det kan f.eks. være i brug af høreapparater, mundaflæsning eller tegnstøttet kommunikation (TSK). Det er også her, man ansøger om ekstra hjælpemidler, som f.eks. FM-anlæg, streamer, dørtelefon, alarmer m.m.
Det ældre navn 'høreinstitut' bruges stort set ikke mere, i stedet bruges fællesbetegnelsen kommunikationscenter, der så kan hedde f.eks. Center for voksenundervisning (CSV), Tale-, Høre og Synsteam, Hjælpemidler og Kommunikation, Hørecenter, Høreteam.

Endvidere findes der i offentligt regi en række specialkonsulenter, der rådgiver og vejleder mennesker med høreproblemer i deres muligheder for hjælp og støtte - ikke mindst i forhold til erhverv, flexjob, kurser og meget andet. Læs mere her

Gælder det børn med høretab foregår behandlingen som regel på de audiologiske afdelinger, hvor der også ydes rådgivning. I forhold til skole foregår rådgivning og vejledning via kommunens PPR-kontorer (pædagogisk-psykologisk rådgivning). De enkelte konsulenter varetager typisk både tale-, høre- og synsproblemer og følger barnet op gennem skoleårene.

Et af de største problemer har i de seneste år været de lange og stigende ventelister på en høreapparatbehandling. I forsøg på at komme ventelisterne til livs besluttede man i starten af '00-erne at give et offentligt tilskud til de, der måtte ønske at gå den private vej. Beslutningen resulterede i en lang række private høreklinikker, som mange gør brug af. Ventelisterne til offentlig høreapparatbehandling er dog stadig lange flere stederi landet (Klik her for at se de aktuelle ventetider).

Under de følgende emner kan du læse mere specifikt om de forskellige instanser, finde henvisninger, kontaktinfo og meget mere, samt læse om de forskellige uddannelser og job indenfor høreområdet.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk