Det offentlige

Introduktion

I Danmark har vi et socialt system, hvor alle borgere har mulighed for at få gratis lægehjælp og hospitalsophold. Ligeledes har alle bosat i Danmark ret til behandling af høreproblemer samt gratis høreapparater.

Behandling af høreproblemer og høretab er samlet i det, der kaldes den offentlige høreomsorg - og består af en lang række tilbud, hvor nogle er placeret regionalt, andre kommunalt.

Høreomsorgens ’kerne’ er de audiologiske afdelinger, som de fleste steder er placeret på de store hospitaler i de enkelte regioner. Navnet på disse afdelinger kan både være høreklinik og/eller audiologisk afdeling.

Rundt om i kommunerne findes desuden en række høreinstitutter, hvor hørepædagoger, hørekonsulenter og andre undervisere varetager tilbud om undervisning og rådgivning. Det kan f.eks. være i brug af høreapparater, mundaflæsning, tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation (TSK). Det er også her, man ansøger om ekstra hjælpemidler, som f.eks. specialtelefoner, teleslynge, FM-anlæg m.m. Institutterne har efterhånden mange navne og kan hedde f.eks. høreinstitut, kommunikationscenter og center for voksenundervisning.

Endvidere findes der i offentligt regi en række specialkonsulenter, der rådgiver og vejleder mennesker med høreproblemer i deres muligheder for hjælp og støtte - ikke mindst i forhold til erhverv, flexjob, kurser og meget andet.

I offentligt regi findes desuden Videnscenter for Hørehandicap, der som udgangspunkt er vidensbase for alt, hvad der angår mennesker med høretab. Denne instans arbejder fortrinsvis med rådgivning og vejledning af professionelle, der arbejder kommunalt såvel som regionalt. Læs mere ved at klikke her

Gælder det børn med høretab foregår behandlingen som regel på de audiologiske afdelinger, hvor der også ydes rådgivning. I forhold til skole foregår rådgivning og vejledning via kommunens PPR-kontorer (pædagogisk-psykologisk rådgivning). De enkelte konsulenter varetager typisk både tale-, høre- og synsproblemer og følger barnet op gennem skoleårene.

Et af de største problemer har i de seneste år været de lange og stigende ventelister på en høreapparatbehandling. Ventetiden er dog meget forskellig landet over (Klik her for at se de aktuelle ventetider).

I forsøg på at komme ventelisterne til livs besluttede man i 2002 at give et offentligt tilskud til de, der måtte ønske at gå den private vej. Tilskuddet er pt. 5830 kr. til hvert høreapparat. Beslutningen har resulteret i en lang række private høreklinikker, som mange gør brug af - men det har desværre ikke haft den ønskede effekt på ventelisterne.

Under de følgende emner kan du læse mere specifikt om de forskellige instanser, finde henvisninger, kontaktinfo og meget mere, samt læse om de forskellige uddannelser og job indenfor høreområdet.

Denne side er en del af www.vejenrundt.dk